Hi Van,Pls refer comment from TD’s Dallas on attachment fyi.1, The tac dịch - Hi Van,Pls refer comment from TD’s Dallas on attachment fyi.1, The tac Tiếng Việt làm thế nào để nói

Hi Van,Pls refer comment from TD’s


Hi Van,

Pls refer comment from TD’s Dallas on attachment fyi.
1, The tacking position is acceptable.
2, But the waving at top of waistband should be removed as comment.

Pls confirm by return. Thank you.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Hi Van,Pls refer comment from TD’s Dallas on attachment fyi.1, The tacking position is acceptable.2, But the waving at top of waistband should be removed as comment.Pls confirm by return. Thank you.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!

Hi Vân, Pls tham khảo ý kiến từ TD của Dallas vào luyến FYI. 1, Vị trí dính bám là chấp nhận được. 2, Nhưng vẫy ở đầu của dây thắt lưng cần được loại bỏ nhận xét. Xin vui lòng xác nhận bằng cách trả lại. Cam on.


đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: