Vortex Theory: Water Power, and Water Power II: utilizing water as a m dịch - Vortex Theory: Water Power, and Water Power II: utilizing water as a m Tiếng Việt làm thế nào để nói

Vortex Theory: Water Power, and Wat


Vortex Theory: Water Power, and Water Power II: utilizing water as a means of
propulsion for the Tesla Turbine.
Detailed information on the use of water power, from our nation's natural rivers, to drive
Tesla-type turbines for electrical power generation. The theories of Dr. Victor Schauberger,
and Dr. Nikola Tesla's are amplified.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Lý thuyết xoáy: Nước điện, và nước điện II: sử dụng nước như là một phương tiệnHệ thống động lực Tesla Turbine.Thông tin chi tiết về việc sử dụng nước điện, từ con sông tự nhiên của đất nước chúng ta, để lái xeTesla kiểu động cơ turbine cho thế hệ năng lượng điện. Các lý thuyết của tiến sĩ Victor Schauberger,và tiến sĩ Nikola Tesla được khuếch đại.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!

Vortex Theory: điện nước, điện và nước II: sử dụng nước như một phương tiện của
lực đẩy cho các Turbine Tesla.
Thông tin chi tiết về việc sử dụng sức nước, từ các con sông tự nhiên của dân tộc, để lái xe
Tesla loại tua-bin để phát điện. Những lý thuyết của Tiến sĩ Victor Schauberger,
và Tiến sĩ Nikola Tesla được khuếch đại.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All reserved.

E-mail: