Frank Germano and Tesla's Bladeless Disk TechnologyThe definitive page dịch - Frank Germano and Tesla's Bladeless Disk TechnologyThe definitive page Tiếng Việt làm thế nào để nói

Frank Germano and Tesla's Bladeless

Frank Germano and Tesla's Bladeless Disk Technology
The definitive page and resource for understanding or learning about the Bladeless Disk,
Vortex and Implosion Technologies used in all of our products. Our products are based on
the original inventions of Viktor Schauberger and Nikola Tesla created nearly a century
ago. Applications, descriptions and details of each engine and system is presented for the
reader or potential investor.
Digital Pictures and Engineering Reports on our Tesla-type Bladeless Disk
Turbine and Pump - the BDT
NEW! Our Tesla & Schauberger-based Bio-submarine, Bio-Airship, and
Biosphere Blimp: I have expanded our research into aerial transportation and
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Frank Germano và của Tesla Bladeless đĩa công nghệCuối cùng trang và tài nguyên cho sự hiểu biết hoặc tìm hiểu về các đĩa Bladeless,Xoáy và Implosion công nghệ được sử dụng trong tất cả sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi được dựa trênnhững phát minh ban đầu của Viktor Schauberger và Nikola Tesla tạo ra gần một thế kỷtrước đây. Ứng dụng, phần giới thiệu và các chi tiết của mỗi động cơ và hệ thống được trình bày cho cácđọc hoặc nhà đầu tư tiềm năng.Kỹ thuật số hình ảnh và các báo cáo kỹ thuật trên của chúng tôi đĩa Bladeless Tesla-loạiTua-bin và bơm - BDTMỚI! Chúng tôi Tesla & submarine sinh học dựa trên Schauberger, Bio-khí cầu, vàSinh quyển Blimp: tôi đã mở rộng nghiên cứu của chúng tôi vào phương tiện giao thông trên không và
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Frank Germano và không cánh đĩa Công nghệ của Tesla
Các trang tài nguyên và dứt khoát cho sự hiểu biết hoặc học tập về các đĩa không cánh,
Vortex và Implosion Công nghệ sử dụng trong tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi được dựa trên
những phát minh ban đầu của Viktor Schauberger và Nikola Tesla tạo ra gần một thế kỷ
trước. Ứng dụng, mô tả và các chi tiết của từng động cơ và hệ thống được trình bày cho
độc giả hay nhà đầu tư tiềm năng.
Hình ảnh kỹ thuật số và các báo cáo kỹ thuật của chúng tôi trên Tesla loại không cánh đĩa
tua-bin và máy bơm - các BDT
NEW! Chúng tôi Tesla & Schauberger dựa trên Bio-tàu ngầm, Bio-Airship, và
Sinh quyển Blimp: Tôi đã mở rộng nghiên cứu của chúng tôi vào giao thông vận tải trên không và
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All reserved.

E-mail: