The hard, rigid plates that form the outermost portion of the Earth ar dịch - The hard, rigid plates that form the outermost portion of the Earth ar Tiếng Việt làm thế nào để nói

The hard, rigid plates that form th

The hard, rigid plates that form the outermost portion of the Earth are about 100
kilometers thick. These plates include both the Earth's crust and the upper mantle.
The rocks of the crust are composed mostly of minerals with light elements, like
Line aluminum and sodium, while the mantle contains some heavier elements, like iron and
(5) magnesium. Together, the crust and upper mantle that form the surface plates are called
the lithosphere. This rigid layer floats on the denser material of the lower mantle the
way a wooden raft floats on a pond. The plates are supported by a weak, plastic layer
of the lower mantle called the asthenosphere. Also like a raft on a pond, the
lithospheric plates are carried along by slow currents in this more fluid layer beneath
(10) them.
With an understanding of plate tectonics, geologists have put together a new history
for the Earth's surface. About 200 million years ago, the plates at the Earth's surface
formed a “supercontinent” called Pangaea. When this supercontinent started to tear
apart because of plate movement, Pangaea first broke into two large continental masses
(15) with a newly formed sea that grew between the land areas as the depression filled with
water. The southern one ― which included the modern continents of South America,
Africa, Australia, and Antarctica ― is called Gondwanaland. The northern one ― with
North America, Europe, and Asia ― is called Laurasia. North America tore away from
Europe about 180 million years ago, forming the northern Atlantic Ocean.
(20) Some of the lithospheric plates carry ocean floor and others carry land masses or a combination of the two types. The movement of the lithospheric plates is responsible
for earthquakes, volcanoes, and the Earth's largest mountain ranges. Current
understanding of the interaction between different plates explains why these occur
where they do. For example, the edge of the Pacific Ocean has been called the “Ring
(25) of Fire” because so many volcanic eruptions and earthquakes happen there. Before the
1960's, geologists could not explain why active volcanoes and strong earthquakes
were concentrated in that region. The theory of plate tectonics gave them an answer.

9. With which of the following topics is the passage mainly concerned?
(A) The contributions of the theory of plate tectonics to geological knowledge
(B) The mineral composition of the Earth's crust
(C) The location of the Earth's major plates
(D) The methods used by scientists to measure plate movement

10. According to the passage, the lithospheric plates are given support by the
(A) upper mantle
(B) ocean floor
(C) crust
(D) asthenosphere

11. The author compares the relationship between the lithosphere and the
asthenosphere to which of the following?
(A) Lava flowing from a volcano
(B) A boat floating on the water
(C) A fish swimming in a pond
(D) The erosion of rocks by running water12. The word“one”in line 16 refers to
(A) movements
(B) masses
(C) sea
(D) depression

13. According to the passage, the northern Atlantic Ocean was formed when
(A) Pangaea was created
(B) plate movement ceased
(C) Gondwanaland collided with Pangaea
(D) parts of Laurasia separated from each other

14. The word “carry” in line 20 could best be replaced by
(A) damage
(B) squeeze
(C) connect
(D) support

15. In line 27, the word “concentrated” is closest in meaning to which of the following?
(A) Allowed
(B) Clustered
(C) Exploded
(D) Strengthened

16. Which of the following can be inferred about the theory of plate tectonics?
(A) It is no longer of great interest to geologists.
(B) It was first proposed in the 1960's.
(C) It fails to explain why earthquakes occur.
(D) It refutes the theory of the existence of a supercontinent.

17. The paragraph following the passage most probably discusses
(A) why certain geological events happen where they do
(B) how geological occurrences have changed over the years
(C) the most unusual geological developments in the Earth's history
(D) the latest innovations in geological measurement
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Các tấm cứng, cứng nhắc đó tạo thành phần ngoài cùng nhất của trái đất là khoảng 100 cây số dày. Các mảng bao gồm cả vỏ của trái đất và lớp phủ trên. Các loại đá của lớp vỏ bao gồm chủ yếu là các khoáng vật với ánh sáng yếu tố, như Dòng nhôm và natri, trong khi lớp phủ có một số nguyên tố nặng hơn, giống như sắt và (5) magiê. Cùng với nhau, lớp vỏ và lớp phủ trên tạo thành các tấm bề mặt được gọi là thạch quyển. Lớp này cứng nổi trên vật liệu dày đặc hơn của lớp phủ thấp hơn các cách một bè gỗ nổi trên một ao. Các mảng được hỗ trợ bởi một lớp yếu, nhựa của dưới lớp phủ gọi là quyển mềm. Cũng giống như một chiếc bè vào một ao, các phần tấm được thực hiện dọc theo bởi các dòng điện chậm trong lớp này hơn chất lỏng bên dưới (10) họ. Với sự hiểu biết về mảng, nhà địa chất đã đặt cùng một lịch sử mới Đối với bề mặt trái đất. Khoảng 200 triệu năm trước, các mảng tại bề mặt trái đất thành lập một "siêu lục địa" gọi là Pangaea. Khi siêu lục địa này bắt đầu để xé ngoài vì tấm phong trào, Pangaea lần đầu tiên phá vỡ thành hai khối lớn lục địa (15) với một biển mới được thành lập phát triển giữa các khu vực đất như trầm cảm với đầy đủ nước. Miền Nam ― một, bao gồm các lục địa Nam Mỹ, hiện đại ― Africa, Australia và Châu Nam cực được gọi là Gondwana. Một ― phía bắc với Bắc Mỹ, Châu Âu và Asia ― được gọi là Laurasia. Bắc Mỹ tore xa Europe about 180 million years ago, forming the northern Atlantic Ocean. (20) Some of the lithospheric plates carry ocean floor and others carry land masses or a combination of the two types. The movement of the lithospheric plates is responsible for earthquakes, volcanoes, and the Earth's largest mountain ranges. Current understanding of the interaction between different plates explains why these occur where they do. For example, the edge of the Pacific Ocean has been called the “Ring (25) of Fire” because so many volcanic eruptions and earthquakes happen there. Before the 1960's, geologists could not explain why active volcanoes and strong earthquakes were concentrated in that region. The theory of plate tectonics gave them an answer. 9. With which of the following topics is the passage mainly concerned? (A) The contributions of the theory of plate tectonics to geological knowledge (B) The mineral composition of the Earth's crust (C) The location of the Earth's major plates (D) The methods used by scientists to measure plate movement 10. According to the passage, the lithospheric plates are given support by the (A) upper mantle (B) ocean floor (C) crust (D) asthenosphere 11. The author compares the relationship between the lithosphere and the asthenosphere to which of the following? (A) Lava flowing from a volcano (B) A boat floating on the water (C) A fish swimming in a pond (D) xói mòn của đá bằng cách chạy nước 12. từ "một" trong dòng 16 đề cập đến (A) chuyển động (B) công chúng (C) biển (D) trầm cảm 13. theo để việc thông qua, phía Bắc Đại Tây Dương được thành lập khi (A) Pangaea được tạo ra (B) tấm phong trào ngừng (C) Gondwana va chạm với Pangaea (D) phần của Laurasia tách ra từ mỗi khác 14. từ "thực hiện" trong dòng 20 tốt nhất có thể được thay thế bằng (A) thiệt hại (B) bóp (C) kết nối (D) hỗ trợ 15. trong dòng 27, từ "tập trung" là gần nhất trong ý nghĩa mà sau đây? (A) cho phép (B) tập trung (C) phát nổ (D) tăng cường 16. có những điều sau đây có thể được suy ra về lý thuyết của mảng? (A) nó là không còn quan tâm lớn cho nhà địa chất. (B) nó lần đầu tiên được đề xuất trong những năm 1960. (C) nó không giải thích tại sao trận động đất xảy ra. (D) nó refutes lý thuyết về sự tồn tại của một siêu lục địa. 17. các khoản sau việc thông qua hầu hết có thể thảo luận về (A) lý do tại sao sự kiện địa chất nhất định xảy ra nơi họ làm (B) làm thế nào sự kiện địa chất đã thay đổi trong những năm qua Sự phát triển địa chất (C) bất thường nhất trong lịch sử của trái đất (D) các sáng kiến mới nhất trong đo đạc địa chất
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Các, đĩa cứng cứng mà tạo thành phần ngoài cùng của Trái đất khoảng 100
km dày. Những tấm bao gồm cả vỏ trái đất và lớp phủ trên.
Các đá của lớp vỏ được cấu tạo chủ yếu là khoáng sản với các yếu tố ánh sáng, giống như
dòng nhôm và natri, trong khi lớp vỏ có chứa một số nguyên tố nặng hơn, như sắt và
(5) magiê. Cùng với nhau, lớp vỏ và lớp vỏ phía trên tạo thành các tấm bề mặt được gọi là
thạch quyển. Lớp cứng nhắc này, trôi nổi trên vật liệu đặc hơn của lớp phủ dưới các
đường một chiếc bè gỗ trôi nổi trên mặt hồ. Các tấm được hỗ trợ bởi một yếu, lớp nhựa
của lớp phủ dưới, gọi là quyển mềm. Cũng giống như một chiếc bè trên hồ, những
tấm thạch quyển được mang theo người của dòng chậm trong lớp chất lỏng này bên dưới
(10) cho họ.
Với sự hiểu biết về kiến tạo địa tầng, địa chất học đã đặt cùng một lịch sử mới
cho các bề mặt của Trái đất. Khoảng 200 triệu năm trước, các tấm bề mặt của Trái đất
hình thành một "siêu" gọi là Pangaea. Khi siêu lục này bắt đầu xé
nhau vì phong trào tấm, Pangaea đầu tiên đã phá vỡ thành hai khối lục địa lớn
(15) với một biển mới được thành lập đã phát triển giữa các vùng đất như trầm cảm chứa đầy
nước. Các nam một - trong đó bao gồm các lục địa hiện đại của Nam Mỹ,
châu Phi, Úc và Nam Cực - được gọi là Gondwanaland. Người miền Bắc - với
Bắc Mỹ, Châu Âu, và châu Á - được gọi là Laurasia. Bắc Mỹ xé đi từ
châu Âu khoảng 180 triệu năm trước, hình thành phía bắc Đại Tây Dương.
(20) Một số các tấm thạch quyển mang theo đáy đại dương và những người khác thực hiện khối lượng đất hoặc một sự kết hợp của hai loại. Sự di chuyển của các mảng thạch quyển là chịu trách nhiệm
cho những trận động đất, núi lửa, và các dãy núi lớn nhất của Trái đất. Hiện
sự hiểu biết về sự tương tác giữa các tấm khác nhau giải thích tại sao những xảy ra
nơi họ làm. Ví dụ, các cạnh của Thái Bình Dương đã được gọi là "Ring
(25) of Fire "vì có rất nhiều các vụ phun trào núi lửa và động đất xảy ra ở đó. Trước
năm 1960, các nhà địa chất không thể giải thích tại sao hoạt động núi lửa và động đất mạnh
đã được tập trung ở khu vực đó. Lý thuyết kiến tạo mảng đã cho họ một câu trả lời. 9. Mà trong những chủ đề sau đây là đoạn chủ yếu là liên quan? (A) Các khoản đóng góp của lý thuyết kiến tạo mảng kiến thức địa chất (B) Các thành phần khoáng vật của lớp vỏ trái đất (C) Các vị trí của tấm lớn của Trái đất (D) phương pháp được sử dụng bởi các nhà khoa học để đo lường tấm phong trào 10. Theo đoạn văn, các tấm thạch quyển đang được hỗ trợ bởi các (A) trên lớp vỏ (B) dưới đáy đại dương (C) vỏ (D) quyển mềm 11. Tác giả so sánh mối quan hệ giữa thạch quyển và quyển mềm mà trong những? sau đây (A) Lava chảy ra từ một ngọn núi lửa (B) Một con thuyền trôi nổi trên mặt nước (C) Một cá bơi lội trong ao (D) Sự xói mòn của đá bằng cách chạy nước 12. Các từ "một" trong dòng 16 đề cập đến (A) chuyển động (B) khối (C) biển (D) trầm cảm 13. Theo đoạn văn, phía bắc Đại Tây Dương được thành lập khi (A) Pangaea được tạo ra phong trào (B) tấm ngừng (C) Gondwanaland va chạm với Pangaea (D) phần của Laurasia tách rời nhau 14. Từ "thực" trong dòng 20 tốt nhất có thể được thay thế bằng (A) thiệt hại (B) bóp (C) kết nối (D) hỗ trợ 15. Trong dòng 27, từ "tập trung" là gần nhất trong ý nghĩa nào sau đây? (A) Được phép (B) Clustered (C) đã thúc đẩy (D) Tăng cường 16. Điều nào sau đây có thể được suy ra về lý thuyết kiến tạo mảng? (A) Nó không còn là mối quan tâm của rất lớn để các nhà địa chất. (B) lần đầu tiên được đề xuất trong năm 1960. (C) Nó không giải thích lý do tại sao động đất xảy ra. ( D) Nó bác bỏ các lý thuyết về sự tồn tại của một siêu lục địa. 17. Đoạn sau đoạn văn có lẽ hầu hết thảo luận (A) tại sao các sự kiện địa chất xảy ra ở nơi họ làm (B) như thế nào xuất hiện địa chất đã thay đổi trong những năm qua (C) những phát triển bất thường nhất địa chất trong lịch sử Trái Đất (D) các cải tiến mới nhất trong địa chất sự đo lường

đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: