Have you got any relative working for Honda dealers/ suppliers?If yes, dịch - Have you got any relative working for Honda dealers/ suppliers?If yes, Tiếng Việt làm thế nào để nói

Have you got any relative working f

Have you got any relative working for Honda dealers/ suppliers?

If yes, please state the name of HEAD or auto dealers or suppliers
Từ:
Sang:
Kết quả (Tiếng Việt) 1:
có bạn có bất kỳ làm việc tương đối cho các đại lý honda / nhà cung cấp?

nếu có, xin vui lòng ghi rõ họ tên của người đứng đầu hoặc đại lý ô tô hoặc nhà cung cấp
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:
Bạn có bất kỳ làm việc tương đối cho Honda đại lý / nhà cung cấp?

nếu có, xin vui lòng nhà nước tên của người đứng đầu hoặc tự động đại lý hoặc nhà cung cấp
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Phát hiện ngôn ngữ, Tiếng Trung, Tiếng Ý, Tiếng Anh, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Ả-rập, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Ai-len, Tiếng Nhật, Tiếng Việt, Tiếng Extônia, Tiếng Bêlarút, Tiếng Bungary, Tiếng Aixơlen, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Nam Phi, Tiếng Philippin, Tiếng Phần Lan, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Hàn, Tiếng Hà Lan, Tiếng Galicia, Tiếng Catalan, Tiếng Séc, Tiếng Croatia, Tiếng Latinh, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Rumani, Tiếng Malta, Tiếng Mã Lai, Tiếng Macedonia, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Na Uy, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Xéc-bi, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Ukraina, Tiếng Do Thái, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Basque, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Hungari, Tiếng Armenia, Tiếng Ý, Tiếng Yiddish, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Dravidian, Tiếng Telugu, Tiếng Tamil, Tiếng Urdu, Tiếng Indonesia, Tiếng Hmong, Klingon, Klingon (pIqaD), Tiếng Bosnia, Tiếng Khmer, Tiếng Kazakh, Tiếng Hausa, Tiếng Lào, Tiếng Malagasy, Tiếng Marathi, Tiếng Malayalam, Tiếng Maori, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Zulu, Tiếng Nepal, Tiếng Punjab, Tiếng Chichewa, Tiếng Sesotho, Tiếng Cebuano, Tiếng Uz-béc, Tiếng Igbo, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Java, Tiếng Yoruba, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2015 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: