[HOME]THREE Products That I Endorse are the

[HOME]THREE Products That I Endorse

[HOME]
THREE Products That I Endorse are the "Electron 3 & 4 Living Water Machines" and the
http://www.frank.germano.com/index.htm (4 of 7)2004/11/22 09:44:06 AM
Frank.Germano.com, the Master Index to the website
"Wellness Filter" line, (each unit representing a unique approach on water revitalization and
purification ala Viktor Schauberger's prior work, and both offered through "FutureTech Today,"
and "Infinity Water™" from Ms. Nora Kosztolanyi. Coming from where I've been with a
diagnosis of cancer, to now cancer-free...I stand by these products and their as yet unproven
health effects.
FutureTech Today introduces the Electron 3 & 4 Living Water Machine. This machine is being
marketed through Future Tech Today, made by "For Health Reasons" of Chicago Illinois, USA.
(makers* of quite probably the best water filtration system, based on victor Schauberger's ideas, of
coarse, on the planet!
Purer Distilled Drinking Water:
When vapor turns to rain, it passes through temperature gradients where the temperature is continually changing with
oxygen. This process stretches and contracts the H bonds that hold the molecules together...this creates ENERGY! Plant
diseases are caused by viruses and bacteria, and our method of autoclaving them, using INTENSE HEAT, DESTROYS
THEM (NOT just boiling). The research chemist and others spent thousands of dollars on every product on the market, and
ONLY OUR METHOD prevented the diseases in plants and caused incredible growth by just dropping plant buds in the
water. Root growth 2 1/2 inches long compared to 1/8 of an inch in any of the others during the same time frame...even
compared to water with nutrients added to the it!! This test was REPEATED over a period of three YEARS ...so there is no
mistake!. The BOTTOM LINE is that today's ordinary water is DEAD! Why would ANYBODY want to use DEAD water, and
yet most people do! If you can afford the rather steep price of their units, it is well (no pun intended!) worth the price, from
personal use, on my end.
*The company that originally produced this unit is listed below - "For Health Reasons" of Chicago, IL.
The company SELLING (marketing) the unit is FutureTech Today... "Future Tech Today was founded in 1998 with
ambitions to break the latest energetic healing technologies to the general public while maintaining a research and
development program allowing them to bring tomorrow's technology today. The idea was to represent the latest
technological research in the fields of energetic medicine, water vitality, and EMF (electro-magnetic field) protection
products. They represent products and technologies from all over the world, many of which are in very early stages of
production or still in research phases; in this way they give the general public a preview of technologies to come..." (from
their website, and used here for endorsement sake) FDG
FutureTech Today introduces the Wellness Filter! This is the Wellness Filter®, and comes in
various sizes to suit individual needs. In my humble opinion - it's the best on the market, today. Pricy,
but well worth it. Again, this product is offered through FutureTech, Today. For website info, use
either their link - FutureTech Today - or http://www.wellness.com.au (If you go to wellness.com.
au directly, you can even become an associate, an affiliate, or a partner-type program with them if
you meet their strict company requirements).
"The Wellness Filter® offers you and your family a quality of water that Nature has provided to only a
select few. By using natural purification processes in combination with advanced technology, the
Wellness Filter® produces what many believe is the best drinking water on Earth. The Wellness
Filter® not only removes harmful contaminants but it also enhances the water through a patented process that creates a
quality of water beyond the reach of conventional water filters. Clean water plays a vital role in your health, fitness and
appearance..." (from the FutureTech Today website).
INFINITY WATER - Infinity Water® is a Perfect Living Water based on the most advanced scientific understandings of
http://www.frank.germano.com/index.htm (5 of 7)2004/11/22 09:44:06 AM
Frank.Germano.com, the Master Index to the website
vibration and energy as the foundation of living chemistry, where as the mainstream medical model is still caught up in the
mechanistic limitations of Newtonian Physics. In 21st Century of advancements in physics and quantum mechanics it is
clear that the status quo maintained by the drug companies and mainstream medical doctors is totally out of date. Based on
the pioneering work of the late Viktor Schauberger...the first words out of my "significant other's" mouth was - "snake oil" -
until she saw the clear effect on my blood work from the most recent Doctor/Hospital visit. Check out the website for
yourself. At the very least, if you are curious, try it...if you have a positive experience as I have, let me know via email and I
will attempt to push this Infinity Water even more through this website. FDG.
copyright & patent info
"Frank.Germano.com" Copyright © 2004,
Website Content may not be reproduced in any form without permission:
Website copyright © Frank.Germano.com - 1999/2000/2001/2002/2003/2004
International Turbine And Power, LLC
Bladeless Disk Technologies
931 Rumsey Avenue, Box 550
Cody, Wyoming 82414
All Rights Reserved
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
[TRANG CHỦ]Các sản phẩm ba tôi xác nhận là "Điện tử 3 & 4 sống nước máy" và cáchttp://www.Frank.Germano.com/index.htm (4 / 7) năm 2004/11/22 09:44:06 AMFrank.Germano.com, mục sư phụ để các trang web"Chăm sóc sức lọc" khổ, (mỗi đơn vị đại diện cho một cách tiếp cận độc đáo trên nước tái phục hồi vàthanh lọc ala Viktor Schauberger trước khi làm việc, và cả hai cung cấp thông qua "FutureTech hôm nay"và "Infinity nước ™" từ bà Nora Kosztolanyi. Đến từ nơi mà tôi đã với mộtchẩn đoán ung thư, ung thư miễn phí bây giờ... Tôi đứng bởi các sản phẩm này và của họ như được nêu ra chỉảnh hưởng sức khỏe.FutureTech hôm nay giới thiệu điện tử 3 & 4 sống nước máy. Máy này đangthị trường thông qua tương lai công nghệ ngày nay, được thực hiện bởi "Cho lý do sức khỏe" Chicago Illinois, Hoa Kỳ.(các nhà sản xuất * của khá có lẽ là tốt nhất hệ thống lọc nước, dựa trên victor Schauberger của ý tưởng, củathô, trên hành tinh!Purer chưng cất nước uống:Khi hơi biến mưa, nó đi qua gradient nhiệt độ mà nhiệt độ liên tục thay đổi vớioxy. Này kéo dài quá trình và hợp đồng liên kết H giữ các phân tử với nhau... điều này tạo ra năng lượng! Thực vậtbệnh được gây ra bởi virus, vi khuẩn và chúng tôi phương pháp khử trùng họ, bằng cách sử dụng nhiệt độ cao, DESTROYSHỌ (không chỉ sôi). Nhà hóa học nghiên cứu và những người khác bỏ ra hàng ngàn đô la trên mỗi sản phẩm trên thị trường, vàPhương pháp của chúng tôi chỉ ngăn ngừa bệnh ở thực vật và gây ra sự tăng trưởng đáng kinh ngạc bởi chỉ cần thả thực vật chồi cácnước. Gốc tăng trưởng 2 1/2 inch dài so với 1/8 inch trong bất kỳ của những người khác trong một khung thời gian cùng... thậm chíso với nước với các chất dinh dưỡng bổ sung vào nó!! Kiểm tra này được lặp đi lặp lại trong một khoảng ba năm... nên có không cósai lầm!. Điểm MẤU chốt là rằng ngày nay bình thường nước là chết! Tại sao bất cứ ai muốn sử dụng nước đã chết, vàTuy nhiên, hầu hết mọi người làm! Nếu bạn có thể đủ khả năng giá của đơn vị, khá đắt, nó là tốt (không có ý định!) có giá trị giá, từsử dụng cá nhân, ngày cuối cùng của tôi.* Công ty đầu tiên sản xuất các đơn vị này được liệt kê dưới đây - "Cho lý do sức khỏe" của Chicago, IL.Công ty bán (tiếp thị) các đơn vị là FutureTech hôm nay... "Tương lai công nghệ hôm nay được thành lập vào năm 1998 vớitham vọng để phá vỡ các công nghệ chữa bệnh năng lượng đặt tướng thành công cộng trong khi duy trì một nghiên cứu vàchương trình phát triển cho phép họ để mang lại công nghệ ngày mai của ngày hôm nay. Ý tưởng là để đại diện cho các mới nhấtCác nghiên cứu công nghệ trong lĩnh vực y học năng lượng, sức sống nước và bảo vệ EMF (điện từ trường)sản phẩm. Họ đại diện cho sản phẩm và công nghệ từ khắp nơi trên thế giới, nhiều trong số đó là trong giai đoạn rất sớm củasản xuất hoặc vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu; bằng cách này, họ cho công chúng nói chung một bản xem trước của các công nghệ để đi..." (từTrang web của họ, và được sử dụng ở đây cho vì lợi ích của sự chứng thực) FDGFutureTech hôm nay giới thiệu bộ lọc chăm sóc sức! Điều này là sức khỏe lọc ®, và đi kèm trongKích cỡ khác nhau cho phù hợp với nhu cầu cá nhân. Ý kiến khiêm nhường của tôi - nó là tốt nhất trên thị trường ngày hôm nay. Pricy,nhưng cũng có giá trị nó. Một lần nữa, sản phẩm này được cung cấp qua FutureTech, vào ngày hôm nay. Đối với thông tin trang web, sử dụngcủa liên kết - FutureTech hôm nay - hoặc http://www.wellness.com.au (nếu bạn đi đến wellness.com.au trực tiếp, bạn thậm chí có thể trở thành một nhân viên, một chi nhánh, hoặc kiểu đối tác chương trình với họ nếubạn đáp ứng yêu cầu công ty nghiêm ngặt của họ)."The Wellness lọc ® cung cấp bạn và gia đình của bạn một chất lượng nước thiên nhiên đã cung cấp cho chỉ mộtchọn ít. Bằng cách sử dụng quá trình tự nhiên làm sạch kết hợp với công nghệ tiên tiến, cácChăm sóc sức lọc ® sản xuất những gì nhiều người tin là nước uống tốt nhất trên trái đất. Chăm sóc sứcBộ lọc ® không chỉ loại bỏ chất gây ô nhiễm độc hại nhưng nó cũng tăng cường nước thông qua một quá trình cấp bằng sáng chế tạo ra mộtchất lượng nước beyond the reach of bộ lọc nước thông thường. Sạch nước đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe của bạn, thể dục vàxuất hiện..." (từ trang web hôm nay FutureTech).Vô cùng nước - Infinity nước ® là một nước sống hoàn hảo dựa trên sự hiểu biết khoa học tiên tiến nhất củahttp://www.Frank.Germano.com/index.htm (5 của 7) năm 2004/11/22 09:44:06 AMFrank.Germano.com, mục sư phụ để các trang webrung động và năng lượng là nền tảng của hóa học cuộc sống, trong trường hợp như là mô hình y tế chủ đạo vẫn còn bị bắt trong cácmechanistic hạn chế của vật lý thuyết học Newton. Trong thế kỷ 21 của tiến bộ trong vật lý và cơ học lượng tửrõ ràng rằng trạng được duy trì bởi các ma túy công ty và chính bác sĩ y khoa là hoàn toàn quá hạn. Dựa trêncác tiên phong làm việc của Viktor Schauberger cuối... đầu tiên từ ra khỏi của tôi "quan trọng khác của" miệng là - "con rắn dầu" -cho đến khi cô ấy thấy tác dụng rõ ràng về công việc của tôi máu từ bác sĩ/bệnh viện đặt tại ghé thăm. Kiểm tra trang web chochính mình. Ít nhất, nếu bạn đang tò mò, hãy thử it...if bạn có một kinh nghiệm tích cực như tôi có, cho tôi biết qua email và tôisẽ cố gắng để đẩy nước vô cực này hơn thông qua trang web này. FDG.thông tin bản quyền & bằng sáng chế"Frank.Germano.com" bản quyền © 2004,Nội dung trang web có thể không được sao chép bất kỳ hình thức nào mà không được phép:Trang web bản quyền © Frank.Germano.com - 1999/2000/2001/2002/2003/2004Quốc tế tua-bin và quyền lực, LLCBladeless đĩa công nghệ931 Rumsey Avenue, hộp 550Cody, Wyoming 82414Tất cả các quyền
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All reserved.

E-mail: