Whirlpower!

Whirlpower!"Perhaps one of the most

Whirlpower!"
Perhaps one of the most fantastic applications of vortex theories in existence. The concept
of "Whirlpower" was coined and created by Mr. David Dennard in the early 1990's. Since
David's untimely death, many have theorized that this concept could, in fact, actually be
the "holly grail" of free energy production.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Whirlpower!"Có lẽ một trong các ứng dụng tuyệt vời nhất của cơn lốc lý thuyết trong sự tồn tại. Khái niệmcủa "Whirlpower" được đặt ra và tạo ra bởi ông David Dennard vào đầu những năm 1990. Kể từCái chết của David, nhiều người có lý thuyết rằng khái niệm này có thể, trong thực tế, thực sự là"holly grail" của sản xuất năng lượng miễn phí.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Whirlpower! "
Có lẽ một trong những ứng dụng tuyệt vời nhất của các lý thuyết xoáy trong sự tồn tại. Các khái niệm
của "Whirlpower" được đặt ra và tạo ra bởi ông David DENNARD vào đầu những năm 1990. Kể từ
cái chết không đúng lúc của David, nhiều người đã đưa ra giả thuyết rằng khái niệm này có thể, trong Trên thực tế, thực sự là
những "holly grail" sản xuất năng lượng miễn phí.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: