but here is the thing : what is God? The Bible has one view of God. Bu dịch - but here is the thing : what is God? The Bible has one view of God. Bu Tiếng Việt làm thế nào để nói

but here is the thing : what is God

but here is the thing : what is God? The Bible has one view of God. But many people have other views. If you love "god" that is not in the Bible, you do not love the real God.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1:
nhưng đây là điều: Thiên Chúa là gì? Kinh Thánh có một cái nhìn của Thiên Chúa. Nhưng nhiều người có quan điểm khác. Nếu bạn tình yêu "Thiên Chúa" đó không phải là trong kinh thánh, bạn không tình yêu Thiên Chúa thực sự.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:
nhưng đây là điều: là những gì Đức Chúa Trời? Kinh Thánh có một cái nhìn của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhiều người có quan điểm khác. Nếu bạn yêu thích "thượng đế" mà không có trong Kinh Thánh, bạn không yêu Thiên Chúa thật.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2019 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: