A high school diploma signifies that the student has attended and succ dịch - A high school diploma signifies that the student has attended and succ Tiếng Việt làm thế nào để nói

A high school diploma signifies tha

A high school diploma signifies that the student has attended and successfully completed all
required courses in a traditional classroom setting. The GED is a set of 5 exams that determines
whether the test-taker has a high school graduate’s level of knowledge. Receiving a high school
diploma is the more common educational path for the average student, while the GED is
generally obtained by those who left high school due to family obligations or other personal
issues and therefore could not complete the high school program.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1:
Một bằng tốt nghiệp trường trung học có nghĩa rằng học sinh đã tham dự và hoàn thành tất cảCác khóa học bắt buộc trong một khung cảnh truyền thống lớp học. GED là một tập các kỳ thi 5 xác địnhcho dù thi có một tốt nghiệp trường trung học của mức độ kiến thức. Nhận được một trường trung họcbằng tốt nghiệp là con đường giáo dục phổ biến hơn cho học sinh trung bình, trong khi GEDthường thu được bởi những người còn lại trường trung học do nghĩa vụ gia đình hoặc các cá nhânCác vấn đề và do đó không thể hoàn tất chương trình trung học.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:
Một bằng tốt nghiệp trường cao cho thấy rằng học sinh đã tham dự và hoàn thành tất cả các
khóa học yêu cầu trong môi trường lớp học truyền thống. Các GED là một tập hợp của 5 kỳ thi để xác định
liệu các thử nghiệm-taker có trình độ tốt nghiệp trường cao kiến thức. Tiếp nhận một trường trung học
bằng tốt nghiệp là con đường giáo dục phổ biến hơn cho các học sinh trung bình, trong khi các GED được
thường có ở những người bỏ học do nghĩa vụ gia đình hoặc cá nhân khác
vấn đề và do đó không thể hoàn thành chương trình trung học.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2019 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: