WHAT DOES A TEACHER DO?TEACHERS CHANGE LIVESTEACHERS AS ROLE MODELSMOT dịch - WHAT DOES A TEACHER DO?TEACHERS CHANGE LIVESTEACHERS AS ROLE MODELSMOT Tiếng Việt làm thế nào để nói

WHAT DOES A TEACHER DO?TEACHERS CHA

WHAT DOES A TEACHER DO?
TEACHERS CHANGE LIVES
TEACHERS AS ROLE MODELS
MOTIVATING STUDENTS
GRANTS FOR TEACHERS
TEACHERS TEACH
TEACHERS KNOW
TEACHERS CARE
LEARN. TEACH. INSPIRE.

Become a transformative educator when you earn your Master's or EdD online at USC

REQUEST INFORMATION

Are you a teacher?

Next Step
CONNECT WITH US ON FACEBOOK

YouTube
Twitter
Facebook
RSS
Teachers As Role Models
A role model is a person who inspires and encourages us to strive for greatness, live to our fullest potential and see the best in ourselves. A role model is someone we admire and someone we aspire to be like. We learn through them, through their commitment to excellence and through their ability to make us realize our own personal growth. We look to them for advice and guidance.

A role model can be anybody: a parent, a sibling, a friend but some of our most influential and life-changing role models are teachers.

“When the student is ready, the teacher appears.” -- Marlene Canter, My Teacher My Hero

Teachers follow students through each pivotal stage of development. At six to eight hours a day, five days a week, you as a teacher are poised to become one of the most influential people in your students’ life. After their parents, children will first learn from you, their elementary school teacher. Then, as a middle school teacher, you will guide students through yet another important transition: adolescence. As children become young adults, learning throughout middle school and into high school, you will answer their questions, listen to their problems and teach them about this new phase of their lives. You not only watch your students grow you help them grow.

“We think of teacher-heroes that taught us the academics but we don’t often think of those teachers that taught us life’s lessons.” -- Maria Wale, My Teacher My Hero

Much of what students learn from their greatest teachers is not detailed on a syllabus. Teachers who help us grow as people are responsible for imparting some of life’s most important lessons. During their initial school years, students encounter, perhaps for the first time, other children of the same age and begin to form some of their first friendships. As a teacher, you will show your students how to become independent and form their own relationships, you will carefully guide them and intervene when necessary. School is as much a place of social learning as academic learning, and this is true, not only in our early years of education, but all the way through college. Though a teacher’s influence on the social sphere of school lessens as students mature, those early lessons still have an effect on how they will interact with others in the future.

Teachers are founts of experience. They have already been where their students are going, undergone what they will go through and are in a position to pass along lessons, not only regarding subject matter, but lessons on life.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
MỘT GIÁO VIÊN LÀM GÌ?GIÁO VIÊN THAY ĐỔI CUỘC SỐNGMÔ HÌNH VAI TRÒ GIÁO VIÊN ASĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY HỌC SINHTÀI TRỢ CHO GIÁO VIÊNGIÁO VIÊN GIẢNG DẠYGIÁO VIÊN BIẾTGIÁO VIÊN CHĂM SÓCTÌM HIỂU. DẠY. TRUYỀN CẢM HỨNG.Trở thành một nhà giáo dục biến đổi khi bạn kiếm được chủ của bạn hoặc EdD trực tuyến tại USCYÊU CẦU THÔNG TINBạn có phải là một giáo viên?Bước tiếp theoKẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOKYouTubeTwitterFacebookRSSGiáo viên là hình mẫuMột mô hình vai trò là một người truyền cảm hứng và khuyến khích chúng ta phấn đấu cho sự vĩ đại, sống để tối đa tiềm năng của chúng tôi và xem tốt nhất ở bản thân. Một mô hình vai trò là người chúng tôi ngưỡng mộ một ai đó chúng tôi mong muốn như thế. Chúng tôi tìm hiểu qua chúng, thông qua các cam kết của mình để xuất sắc và thông qua khả năng của họ để làm cho chúng ta nhận ra sự phát triển cá nhân của riêng của chúng tôi. Chúng tôi tìm đến họ cho lời khuyên và hướng dẫn.Một mô hình vai trò có thể là bất kỳ ai: cha mẹ, anh chị em, một người bạn, nhưng một số mô hình vai trò ảnh hưởng nhất và thay đổi cuộc sống của chúng tôi là giáo viên."Khi học sinh đã sẵn sàng, các giáo viên sẽ xuất hiện."--Marlene Canter, anh hùng của tôi của giáo viên của tôiGiáo viên theo học sinh thông qua từng giai đoạn quan trọng của phát triển. Tại sáu đến tám giờ một ngày, năm ngày một tuần, bạn là một cô giáo đang sẵn sàng để trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời học sinh của bạn. Sau khi cha mẹ, trẻ em sẽ lần đầu tiên học từ bạn, giáo viên trường tiểu học của họ. Sau đó, như là một giáo viên trung học cơ sở, bạn sẽ hướng dẫn cho học sinh thông qua một quá trình chuyển đổi quan trọng: tuổi vị thành niên. Khi trẻ em trở nên thanh niên, học tập trong suốt học trung học và vào trường trung học, bạn sẽ trả lời câu hỏi của họ, lắng nghe các vấn đề của họ và dạy cho họ về này giai đoạn mới của cuộc sống của họ. Bạn không chỉ xem học sinh của bạn phát triển bạn giúp họ phát triển."Chúng tôi nghĩ rằng giáo viên-Anh hùng dạy chúng ta các viện nghiên cứu nhưng chúng ta thường không nghĩ rằng những giáo viên dạy chúng ta những bài học của cuộc sống."--Maria Wale, của tôi giáo viên của tôi anh hùngNhiều sinh viên học từ giáo viên vĩ đại nhất của họ không phải là chi tiết trên một giáo trình. Giáo viên đã giúp chúng tôi phát triển như những người có trách nhiệm imparting một số bài học quan trọng nhất của cuộc đời. Trong năm học đầu tiên của họ, sinh viên gặp phải, có lẽ cho lần đầu tiên, những đứa trẻ khác cùng tuổi và bắt đầu để hình thành một số tình bạn đầu tiên của họ. Là một giáo viên, bạn sẽ cho học sinh của bạn làm thế nào để trở thành độc lập và tạo mối quan hệ riêng của họ, bạn cẩn thận sẽ hướng dẫn họ và can thiệp khi cần thiết. Trường là càng nhiều nơi xã hội học tập như học, và điều này là đúng, không chỉ ở của chúng tôi những năm đầu của giáo dục, nhưng tất cả các cách thông qua các trường cao đẳng. Mặc dù ảnh hưởng của giáo viên trên lĩnh vực xã hội học giảm khi học sinh trưởng thành, những bài học đầu tiên vẫn có ảnh hưởng như thế nào họ sẽ tương tác với những người khác trong tương lai.Giáo viên là founts kinh nghiệm. Họ đã có là học sinh của mình sẽ đi đâu, trải qua những gì họ sẽ đi qua và đang ở trong một vị trí để vượt qua cùng những bài học, không chỉ liên quan đến vấn đề, nhưng những bài học về cuộc sống.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
KHÔNG A GIÁO VIÊN LÀM GÌ?
GIÁO THAY ĐỔI CUỘC SỐNG
GIÁO VIÊN AS MÔ HÌNH VAI TRÒ
động cơ thúc đẩy SINH VIÊN
TÀI TRỢ CHO GIÁO VIÊN
GIÁO VIÊN DẠY
GIÁO VIÊN BIẾT
GIÁO VIÊN QUAN TÂM
HỌC. DẠY. INSPIRE. Trở thành một nhà giáo dục biến đổi khi bạn kiếm được Thạc sĩ hoặc EdD trực tuyến tại USC THÔNG TIN YÊU CẦU Bạn có phải là giáo viên? Bước Tiếp CONNECT WITH US ON FACEBOOK YouTube Twitter Facebook RSS Giáo viên Là mô hình Vai trò Một mô hình vai trò là người truyền cảm hứng và khuyến khích chúng ta phấn đấu cho sự vĩ đại, sống để phát huy tối đa tiềm năng của chúng tôi và xem tốt nhất ở bản thân mình. Một mô hình vai trò là một người nào đó chúng ta ngưỡng mộ và một người nào đó, chúng tôi mong muốn được như thế. Chúng tôi tìm hiểu qua chúng, thông qua các cam kết của họ với sự xuất sắc và thông qua khả năng của họ để làm cho chúng ta nhận ra sự phát triển cá nhân của chúng ta. Chúng tôi tìm đến họ để được tư vấn và hướng dẫn. Một mô hình vai trò có thể được ai:. Là cha mẹ, anh chị em ruột, một người bạn, nhưng một số mô hình vai trò ảnh hưởng và thay đổi cuộc sống nhất của chúng tôi là những giáo viên "Khi học sinh đã sẵn sàng, các giáo viên sẽ xuất hiện. "- Marlene Canter, My Teacher My hero giáo viên theo dõi học sinh qua từng giai đoạn quan trọng của phát triển. Tại sáu đến tám giờ một ngày, năm ngày một tuần, bạn là một giáo viên đang sẵn sàng để trở thành một trong những người có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời học sinh của bạn. Sau khi cha mẹ của họ, đầu tiên em sẽ học hỏi từ bạn, giáo viên trường tiểu học. Sau đó, là một giáo viên trung học, bạn sẽ hướng dẫn học sinh thông qua thêm một chuyển tiếp quan trọng: vị thành niên. Khi trẻ em trở thành người lớn trẻ, học tập trong suốt trung học và vào học cao, bạn sẽ trả lời các câu hỏi của họ, lắng nghe những vấn đề của họ và dạy họ về giai đoạn mới này của cuộc sống của họ. Bạn không chỉ xem sinh viên của bạn phát triển bạn giúp họ phát triển. "Chúng tôi nghĩ rằng các giáo viên-anh hùng đã dạy chúng ta những học giả, nhưng chúng ta không thường nghĩ về những người thầy đã dạy chúng ta bài học của cuộc sống." - Maria Wale, giáo viên của tôi My Hero Phần lớn những gì học sinh học từ các giáo viên lớn nhất của họ không phải là chi tiết trên một giáo trình. Giáo viên giúp chúng tôi phát triển như những người có trách nhiệm truyền đạt một số bài học quan trọng nhất của cuộc sống. Trong năm học đầu tiên của họ, học sinh gặp phải, có lẽ lần đầu tiên, những đứa trẻ khác cùng tuổi và bắt đầu hình thành một số tình bạn đầu tiên của họ. Là một giáo viên, bạn sẽ cho thấy sinh viên của bạn làm thế nào để trở nên độc lập và hình thành các mối quan hệ riêng của họ, bạn sẽ cẩn thận hướng dẫn họ và can thiệp khi cần thiết. Trường học là càng nhiều là một nơi học tập xã hội học tập học tập, và điều này là sự thật, không chỉ trong những năm đầu của chúng ta về giáo dục, nhưng tất cả các cách thức thông qua đại học. Mặc dù ảnh hưởng của giáo viên về các lĩnh vực xã hội học làm giảm như sinh viên trưởng thành, những bài học sớm vẫn có ảnh hưởng như thế nào chúng sẽ tương tác với những người khác trong tương lai. Giáo viên founts kinh nghiệm. Họ đã được nơi sinh viên của họ đang đi, trải qua công những gì họ sẽ đi qua và đang ở trong một vị trí để vượt qua cùng những bài học, không chỉ liên quan đến vấn đề, ​​nhưng những bài học về cuộc sống.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: