Name CheckBalanceDescription This use case allows Customer to check th dịch - Name CheckBalanceDescription This use case allows Customer to check th Tiếng Việt làm thế nào để nói

Name CheckBalanceDescription This u

Name CheckBalance
Description This use case allows Customer to check their Balance.
Actor Customer
Trigger When Customer click “Check balance” button in MainScreen
Pre-condition Customer had Validation to ATM.
Post-condition ATM system display balance of Customer.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Tên CheckBalanceMô tả trường hợp sử dụng này cho phép khách hàng để kiểm tra số dư của họ. Diễn viên khách hàngKích hoạt khi khách hàng nhấp vào nút "Kiểm tra số dư" trong MainScreenĐiều kiện trước khi khách hàng đã xác nhận để máy ATM.Sau điều kiện ATM hệ thống hiển thị số dư của khách hàng.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Tên được CheckBalance
Mô tả trường hợp sử dụng này cho phép khách hàng để kiểm tra cân bằng của họ.
Nam diễn viên hàng
Kích hoạt Khi khách hàng nhấp chuột vào nút "Kiểm tra cân bằng" trong MainScreen
Pre-condition khách hàng có Validation để ATM.
cân bằng hệ thống hiển thị ATM Post-điều kiện của khách hàng.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All reserved.

E-mail: