Darling, you mean so much to me. I want you to know how much I love yo dịch - Darling, you mean so much to me. I want you to know how much I love yo Tiếng Việt làm thế nào để nói

Darling, you mean so much to me. I

Darling, you mean so much to me. I want you to know how much I love you and can't wait until we are together forever......I am right behind you, God will always bless you and grant all your wishes. I want all your dreams to come true.......you make me feel good about myself, you make me incredibly happy...My heart will hold you. Protect and keep safe......Have a nice day and God bless you my love.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Con yêu, bạn có nghĩa rất nhiều với tôi. Tôi muốn bạn biết bao nhiêu tôi yêu bạn và không thể chờ đợi cho đến khi chúng tôi là cùng nhau mãi mãi... Tôi phải phía sau bạn, Thiên Chúa luôn luôn sẽ ban phước cho bạn và cấp cho tất cả các mong muốn của bạn. Tôi muốn tất cả những giấc mơ của bạn đến đúng... bạn làm cho tôi cảm thấy tốt về bản thân mình, bạn làm cho tôi vô cùng hạnh phúc... Trái tim tôi sẽ tổ chức bạn. Bảo vệ và giữ an toàn... Có một ngày tốt đẹp và Thiên Chúa chúc lành cho tình yêu của tôi.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Em yêu, em có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi muốn bạn biết bao nhiêu Tôi yêu bạn và không thể chờ đợi cho đến khi chúng tôi bên nhau mãi mãi ...... Tôi ngay phía sau bạn, Thiên Chúa sẽ luôn chúc lành cho bạn và cấp tất cả mong muốn của bạn. Tôi muốn tất cả những giấc mơ của bạn trở thành sự thật ....... bạn làm cho tôi cảm thấy tốt về bản thân mình, bạn làm cho tôi vô cùng hạnh phúc ... Trái tim tôi sẽ giữ bạn. Bảo vệ và giữ an toàn ...... Có một ngày tốt đẹp và Thiên Chúa chúc lành cho bạn tình yêu của tôi.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All reserved.

E-mail: