The choices are all around, what you put in your mouth is up to you. E dịch - The choices are all around, what you put in your mouth is up to you. E Tiếng Việt làm thế nào để nói

The choices are all around, what yo

The choices are all around, what you put in your mouth is up to you. Experts say that there is one easy rule to combat the belly botch. Eat light and eat often, so that's gonna mean eating every three to may be four hours. At least serve three square meals a day, probably one or two snacks a day between those meals when you feel hungry. But thing's small, not the heaping-health things served at most restaurants. The portions are two, sometimes may be even three times the amount what we are looking to get at a meal. So if you are traveling with your buddy, try to share it. That will help cut the calories a half. Being overweight and obesity is a nationwide problem. According to the Center for disease control, more than a third of all American adults are obese, as are 17% of the nation children. People's juggling hectic schedule, often times eating on the go compromises a healthy diet. Instead, nutritionists suggest: Plan ahead, bring food or snacks prepared from home. Fill up on fruits and vegetable first before sugary or salty foods. And avoid fast food big value meals, instead opt for healthier option like a wrap sandwich instead. If we are just trying to get through our day, and we don't take a minute to think about nutrition, over the long term it's gonna add up to low energy, extra-weigh and increases for diseases. So a little bit of discipline now could save not only pounds but potential problems in the future.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Những lựa chọn là tất cả xung quanh, những gì bạn đưa vào miệng của bạn là tùy thuộc vào bạn. Các chuyên gia nói rằng có một quy tắc dễ dàng để chống lại botch bụng. Ăn sáng và ăn thường xuyên, do đó, đó là sẽ có nghĩa là ăn mỗi ba để có thể bốn giờ. At ít nhất phục vụ ba square bữa một ngày, đồ ăn nhẹ có thể một hoặc hai ngày giữa những bữa ăn khi bạn cảm thấy đói. Nhưng điều nhỏ, không có những heaping y tế phục vụ tối đa nhà hàng. Phần hai, đôi khi có thể là ngay cả ba lần số tiền những gì chúng tôi đang tìm để có được tại một bữa ăn. Vì vậy, nếu bạn đang đi du lịch với bạn bè của bạn, cố gắng để chia sẻ nó. Điều đó sẽ giúp cắt giảm lượng calo một nửa. Là thừa cân và béo phì là một vấn đề trên toàn quốc. Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, nhiều hơn một phần ba của tất cả người lớn người Mỹ là béo phì, như 17% trẻ em quốc gia. Tung hứng nhân lịch trình bận rộn, thường lần ăn trên đường đi thỏa hiệp một chế độ ăn uống lành mạnh. Thay vào đó, dinh dưỡng đề nghị: kế hoạch trước, mang lại cho thực phẩm hoặc đồ ăn nhẹ chuẩn bị từ nhà. Điền lên trên trái cây và rau đầu tiên trước khi thức ăn có đường hoặc mặn. Và tránh thức giá trị lớn bữa ăn, thay vì lựa chọn không cho các lựa chọn khỏe mạnh như một bánh sandwich bọc thay vào đó. Nếu chúng tôi chỉ là cố gắng để có được thông qua ngày của chúng tôi, và chúng tôi không mất một phút để suy nghĩ về dinh dưỡng, trong dài hạn, nó sẽ thêm lên đến năng lượng thấp, cân nhắc thêm và tăng cho bệnh. Vì vậy một chút kỷ luật bây giờ có thể tiết kiệm không chỉ cân Anh nhưng vấn đề tiềm năng trong tương lai.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Các lựa chọn là tất cả xung quanh, những gì bạn đặt trong miệng của bạn là vào bạn. Các chuyên gia nói rằng có một nguyên tắc đơn giản để chống lại việc làm vụng bụng. Ăn sáng và ăn thường xuyên, vì vậy đó là sẽ có nghĩa là ăn mỗi ba để có thể được bốn giờ. Ít nhất phục vụ ba bữa vuông một ngày, có thể là một hoặc hai bữa ăn nhẹ mỗi ngày giữa những bữa ăn khi bạn cảm thấy đói. Nhưng nhỏ, không phải là điều heaping sức khỏe điều của phục vụ tại các nhà hàng. Các phần hai, đôi khi có thể thậm chí ba lần số lượng những gì chúng tôi đang tìm kiếm để có được một bữa ăn. Vì vậy, nếu bạn đang đi du lịch với bạn bè của bạn, hãy cố gắng chia sẻ nó. Điều đó sẽ giúp cắt giảm lượng calo một nửa. Thừa cân và béo phì là một vấn đề trên toàn quốc. Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, hơn một phần ba của tất cả người Mỹ trưởng thành bị béo phì, như là 17% trẻ em dân tộc. Juggling lịch trình bận rộn của người dân, thường lần ăn trên đường đi làm ảnh hưởng một chế độ ăn uống lành mạnh. Thay vào đó, các nhà dinh dưỡng đề nghị: Lên kế hoạch trước, mang theo thức ăn hoặc đồ ăn nhẹ được chế biến từ nhà. Điền vào các loại trái cây và rau quả trước khi thực phẩm có đường hoặc muối. Và tránh thức ăn nhanh bữa ăn có giá trị lớn, thay vì lựa chọn không cho lựa chọn lành mạnh hơn như một sandwich cuộn để thay thế. Nếu chúng ta chỉ là cố gắng để có được thông qua ngày của chúng tôi, và chúng tôi không phải mất một phút để suy nghĩ về dinh dưỡng, về lâu dài nó sẽ thêm lên đến năng lượng thấp, cực nặng tăng lên đối với bệnh. Vì vậy, một chút kỷ luật doanh nghiệp có thể tiết kiệm không chỉ pounds nhưng vấn đề tiềm năng trong tương lai.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All reserved.

E-mail: